Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"co cau to chuc quan ly trong hoat dong cua cong ty xay dung va phat trien ha tang tan thanh"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.020 ( 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'cau' found 13929 times in 9419 documents, 'to' found 29578 times in 15583 documents, 'chuc' found 8742 times in 6102 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'ly' found 15259 times in 10246 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'hoat' found 12516 times in 8176 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'xay' found 7460 times in 5194 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'phat' found 17364 times in 9164 documents, 'trien' found 16937 times in 10151 documents, 'ha' found 5304 times in 3817 documents, 'tang' found 7244 times in 4965 documents, 'tan' found 2486 times in 1983 documents, 'thanh' found 16441 times in 9824 documents, )


1 . (45031) Cơ cấu tổ chức quản lý trong hoạt động của công ty xây dựng và phát triển hạ tầng Tân Thành
Ngày đăng: 2015-01-30
Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình cơ cấu trực tuyến, mô hình này hoàn toàn phù hợp với Công ty có quy mô nhỏ, cơ cấu không phức tạp. Bộ máy quản lý muốn hoạt động tốt thì trước hết phải đảm bảo tính hiệu quả và hợp lý của cơ cấu tổ chức. Ưu điểm của cơ cáu này gọn nhẹ linh hoạt cho phép giải quyết công việc một cách nhanh chóng, chức năng nhiệm vụ được...